1- پايگاه عقائد
كتابخانه صوتى، جلسات عقائدى، تعداد زيادى كتب عقائدى، كتابهايى در رد شبهات، پاسخ به پرسشهاى
عقائدى، مناظرات، كتابهايى درباره اهل بيت، شيعه در كشورهاى مختلف دنيا بهمراه راهنماى پايگاه‏هاى
شيعه در اينترنت
زبان: عربى
نشانى: www.aqaed.com

2- كتابخانه عقائدى
متن كامل تعداد زيادى از كتابها و مقالات انگليسى درباره عقائد.
زبان: انگليسى و عربى
نشانى: www.al-shia.com/html/eng/lib/books/index.php?page=3

3- پرسش و پاسخ
بانك پرسش و پاسخ، پرسشهاى جديد و جواب آنها
زبان: انگليسى
نشانى: www.al-shia.com/html/eng/q&a/q&a_i.html

4- خداوند تعالى
چند كتاب و مقاله و سخنرانى درباره خداوند و صفات او
زبان: انگليسى
نشانى: www.al-islam.org/index/main.htm3#allah

5- خدا و قرآن
اسماء مقدس الهى، بحثهايى درباره قرآن همراه با متن قرآن مجيد و ترجمه آن
زبان: انگليسى
نشانى: www.al-islam.org/allah/index.html

6- اعتقادات
بحثهايى درباره شيعه و سنى، عرفان، اسلام و علم، فلسفه، هنر و اعتقادات
زبان: انگليسى
نشانى: www.al-islam.org/beliefs/index.html

7- مقالاتى در مسائل اعتقادى
مقالاتى درباره: شناخت‏شناسى، اصول دين، پيامبر اكرم، مهدويت
زبان: فارسى
نشانى: www.hawzah.net/Per/A/ADefa.asp?URL=Start/AStart.htm

8- شيعه و تشيع
آشنايى با مذهب شيعه و اعتقادات آن، تاريخ مرجعيت در شيعه، معرفى كتب شيعى بزرگان تاريخ شيعه
و برگزيده تاريخ پيامبر اسلام
زبان: فارسى و انگليسى
نشانى: www.al-shia.com/html/far/shi/index.htm

9- بانك پرسش و پاسخ
صدها سوال و شبهه، جديدترين پرسشها، پرسشهاى ما از اهل سنت
زبان: فارسى و عربى
نشانى: www.al-shia.com/html/far/main/index.htm?ola&6

10- كتاب و بحثهاى عقائدى
متن تعداد زيادى از كتابهاى عقائدى شيعه
زبان: عربى
نشانى: www.aqaed.com/shialib/02.html

11- كتابهايى در رد شبهه‏ ها
متن تعدادى از كتابها براى رد بعضى از شبهه ‏هاى عقائدى و شبهه‏ هايى درباره امامت
زبان: عربى
نشانى: www.aqaed.com/shialib/04.html

12- پاسخ به پرسشهاى عقائدى
پاسخ به پرسشهاى عقائدى
زبان: عربى
نشانى: www.aqaed.com/ejabe/index.html

13- انديشه‏هاى اعتقادى امام على عليه السلام
مقالاتى درباره انديشه‏هاى امام على (ع) راجع به مباحث هستى‏شناسى، توحيد، نبوت، امامت، معاد و قرآن
زبان: فارسى، عربى و انگليسى
نشانى: www.imamalinet.net/per/a/ab/ab.htm

14- شيعه امام على عليه السلام
مقالاتى درباره اعتقادات شيعه، تاريخ تشيع، معرفى كتب اربعه، ميراث شيعه و فقه شيعه
زبان: فارسى
نشانى: www.imamalinet.net/per/ps/ps.htm

15- كتابهاى اعتقادى
چندين كتاب خوب درباره عقائد
زبان: عربى
نشانى: www.al-islam.org/arabic/main3.htm#comparative
 

16- صفحه عقائد
پاسخ به شبهات و جوابگويى به پرسشهاى اعتقادى
زبان: عربى
نشانى: www.rafed.net/research/index.html

17- پاسخ به پرسشهاى اعتقادى
پاسخ به شبهات و پرسشهاى اعتقادى
زبان: عربي
نشانى: www.rafed.net/research/index.html

18- كتابهاى عقائدى
متن كامل تعداد قابل توجهى از كتابهاى عقائدى
زبان: انگليسى
نشانى: www.rafed.net/books/aqaed.html

19- پرسش و پاسخ
پاسخ به پرسشهاى جديد، موضوعات مختلف اعتقادى
زبان: عربى
نشانى: www.islam4u.com/almojib/1/1.htm

20- كتابهاى عقائدى
متن كامل تعداد زيادى كتاب عقائدى
زبان: عربى
نشانى: www.rafed.net/books/aqaed.html


21- تاريخ علم كلام و مذاهب اسلامى
كتاب تاريخ علم كلام و مذاهب اسلامى در 2 جلد
زبان: فارسى
نشانى: www.balagh.net/persian/kalam/index.htm

22- شبهات و رد آنها
شبهاتى درباره خداوند، جانشينى پيامبر، حديث غدير، گريه بر امام حسين (ع)، سجده بر خاك و ...
زبان: عربى
نشانى: www.fadak.org/rodood/rodood.htm

23- رد شبهات
جواب آيت الله تبريزى به شبهاتى درباره اعتقادات، ولايت فقيه، نفى اشتباه از پيامبر، عصمت پيامبران و
رساله‏اى در نص بر امامت ائمه اطهار (ع)
زبان: عربى
نشانى: www.tabrizi.org/html/rd/rad.htm

24- كتابخانه كلامى
متن كامل كتابهايى در موضوعات مختلف عقائدى و كلامى كه بيشتر آنها از تاليفات آيت الله جعفر
سبحانى مى‏باشد (با قابليت دانلود)
زبان: عربى
نشانى: www.imamsadeq.org/book/index_h.htm

25- پرسشهاى اعتقادى
مجموعه‏اى از پرسشهاى اعتقادى بهمراه كتاب اصل الشيعه و اصولها
زبان: عربى
نشانى: www.shahroudi.net/arabic/5etegadat/aghyed.htm

26- پرسشهاى عقائدى
پاسخ به پرسشهاى عقائدى در موضوعات اعتقاد به امام على (ع)، زنان پيامبر، خمس، اقتدا به امام جماعت سنى و ...
زبان: انگليسى
نشانى: http://alhakeem.org/english/questions

27- كتابهاى اعتقادى
متن كامل چندين كتاب درباره اصول دين، مسيحيت و ...
زبان: انگليسى
نشانى: http://karbala-najaf.org/debates/debate.html

28- دين اسلام
مقالاتى درباره اصول دين، فروع دين، ايمان، خداوند تعالى و ...
زبان: انگليسى
نشانى: www.fabonline.com/guide/guide_islam.html

29- پيامبران
مطالبى درباره حضرت آدم، حضرت ايوب، حضرت عيسى و موسى (ع)
زبان: انگليسى
نشانى: www.fabonline.com/guide/guide_prophets.html

30- كتابهاى اعتقادى
متن كامل كتاب عقائدى از جمله ايمان ابوطالب، ازدواج موقت، گفتگوهاى عقائدى، حقيقت مظلوم و ...
زبان: عربى
نشانى: www.alhag.org/book/book.html
 

31- پويندگان حقيقت 
معرفى سايت , مطالبى درباره خدا و صفات وى , امامت و رهبرى , شيوه عبادت و مطالب گوناگون ديگر
زبان: انگليسى
نشانى: www.searchersforthetruth.i12.com
 

32- پرسش و پاسخ
پاسخ به بعضى سوالهاى احكام و اعتقادى توسط حجة الاسلام سيد محمد موسوى
زبان: انگليسى
نشانى: www.wabil.com/qa.htm

33- داستان پيامبران
زندگى و داستان پيامبران مختلف و جنگهاى مختلف اسلام براى نوجوانان
زبان: انگليسى
نشانى: www.playandlearn.org/history/index.htm

34- شناخت حقيقت
پرسش و پاسخهايى در مورد اصول و اعتقادات اماميه از جمله: اصول دين، فروع دين، بهشت و جهنم، تقيه و ...
زبان: انگليسى
نشانى: www.sicm.org.uk/index.php?page=suduk/index.html
 

35- عقيده اسلامى
درسهايى از شناخت‏شناسى و اصول دين
زبان: عربى
نشانى: www.islam4u.com/almojib/2/2.htm

36- كتب عقائدى
متن كامل تعداد بسيارى از كتب عقائدى
زبان: عربى
نشانى:
www.rafed.net/ftp/aqaed.html

 

جهت ايجاد ارتباط کد زير را 

در سايت خود کپي کنيد باتشکر